Music

AUDIO + [LYRICS] Strongman – Crazy for You Ft. KelvynBoy

Strongman – Crazy For You Ft. Kelvyn Boy (Prod. By Kc Beatz)

DOWNLOAD MP3 AUDIO

[LYRICS]

“Crazy for you Lyrics BY Strongman” ft. KelvynBoy Lie Lie Aaagh KCV Another na wa te anaa Ma membo wo apawa Odo yewu woka me ho aa na ye se wo mama meye adam na odo ye me hawa. abusua nye ahoboa na menkoto wo kawa Makyinmakyin menim Obi ose woaa wodo no Awura me mu enti medwen se woaa mete obaa bi ne aa medwen se woaa mewo agyapade3 gye s3 me de kye woaa Odo i love you from my heart I no go lie I want you from my heart 3n3 anwumere yen hyia wo summer hat Odo yewu be the only thing I have Otwam mu ha na paddies aye wild Mene no nam a metumi ma no yard Nice shape abi you no your body bad Wone me agyapade3 a Me ye ho body guard Give me the mic make i sing for you Odo meye wo dondo dondo Your body make i taste for you You do na i make lokoloko kolokolo All I’m saying is that my baby boo 3y3 woara oo Se wonni ho na maye waa waa waa All I’m saying is that my baby boo 3y3 woara oo Se wonni ho na maye waa waa waa Another lie lie another lie lie lie lie Odo bewo me mma wodo no ahye me ma meye player nso odo Ama megye me ho mena Mese me p3 manya obo me nkomo kwa Nana Nyame adea me p3 manya Odo aa ne me wiase bibiaa ehye na niase Na obiaa se Afia se mate ahwe ne do mu Medwene ne ho ma ade3 kye Mesi ne so na ade3 akye Wobaa me life mu ma hu se girls ni dwom Menua mo besiafo) eeih S3se3 obaa na medo no ye bedianko eeh eeih Ame menya mpo eeih onko mia mu na mempe d3 mey3 donkor eeih Odo i love you from my heart I no go lie I want you from my heart 3n3 anwumere yen hyia wo summer hat Odo yewu be the only thing I have Give me the mic make i sing for you Odo meye wo dondo dondo Your body make i taste for you You do na i make lokoloko kolokolo All I’m saying is that my baby boo 3y3 woara oo Se wonni ho na maye waa waa waa Odo i love you from my heart I no go lie I want you from my heart 3n3 anwumere yen hyia wo summer hat Odo yewu be the only thing I have All I’m saying is that my baby boo 3y3 woara oo Se wonni ho na maye waa waa waa Another lailai Woate

About the author

TM Boss